Visie KGS Bree-Beek

De visie van de fusieclub KGS Bree-Beek bestaat erin om een financieel gezonde club uit te bouwen met een professionele werking conform de regelgeving

De club heeft als missie, binnen de structuur van K.B.V.B., haar leden een kwalitatieve opleiding aan te bieden, zodat zij hun talenten op een eigen niveau kunnen ontwikkelen, dit ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst.

Het is de intentie dat het seniorenvoetbal hoofdzakelijk zal rekruteren uit de eigen jeugdopleiding. Op termijn is het de betrachting om een seniorenploeg te hebben in  3de Amateurklasse met een meerderheid van voetbalspelers vanuit de eigen regio.

Hierbij zal een structuur worden gebouwd die de club aantrekkelijk maakt voor jeugdspelers. In alle geledingen wenst de fusieclub meer mensen bij de club te betrekken.

Waarden als verdraagzaamheid, solidariteit, hulpvaardigheid, tucht en discipline worden hierbij door de club hoog in het vaandel gedragen.

 

Beoogde doelstellingen

De fusieclub streeft volgende doelstellingen na :

Het voetbal in Bree toegankelijk maken voor alle jeugdspelers, ongeacht de voetbalkwaliteiten.

De jeugdwerking verder uitbouwen door zowel gewestelijk als provinciaal niveau aan te bieden.

De vaste -  en onderhoudskosten beperken door het efficiënter inzetten van de middelen.

Nieuwe bronnen van inkomsten aanboren door de schaalvergroting en het centraliseren van kerntaken van beide voetbalclubs (o.a. sponsoring, vrijwilligerswerk, meer kans op uitkering van subsidies,…).

 

Nieuwe identiteit voor de fusieclub

Uit respect voor de historische achtergronden van beide clubs worden voor de fusieclub de naam “KGS Bree-Beek” en de kleuren “groen en wit” gekozen.

 

Structuur van fusieclub

De club telt een 500-tal aangesloten leden, waarvan ruim 300 jeugdspelers.

De werking binnen de club bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilligers. Het is de intentie van de fusieclub om deze waardevolle vrijwilligers nauw te betrekken bij de verdere uitbouw van de club.

 

Werking van de fusieclub

De fusieclub streeft ernaar een meerwaarde te vormen voor de gehele voetbalwerking in de regio van Bree en voor al de mensen die erbij betrokken zijn.

Bree en Beek bezitten samen twee accommodaties. Het is de bedoeling om op termijn één accommodatie over te houden die uitgebreid en gemoderniseerd zal worden, in principe deze van Beek. Het beëindigen van de activiteiten in locatie Bree zal pas plaatsvinden na realisatie uitbreiding en modernisering van de accommodatie  locatie Beek. Hiervoor werd een engagementsovereenkomst afgesloten met de stad Bree, die haar volledige steun aan dit project uitdrukt.

 

KGS Bree-Beek is één familieclub.

De club is ook een plaats van sociaal contact.

Jeugdspelers, ouders, trainers, afgevaardigden, supporters voelen er zich thuis.

We organiseren  tal van activiteiten buiten het voetbal. Dit bevordert de binding met de club. Die verbondenheid en clubliefde moet men in positieve zin naar buiten uitdragen. Door het voetbal levert KGS Bree-Beek een bijdrage aan een gezonde en sportieve samenleving.

Deelname aan het voetbalspel leidt tot plezier hebben in het bewegen. Je thuis voelen bij de club en maatschappelijke participatie. Zich thuis voelen, spelplezier, sportiviteit, respect en fair-play zijn de kernwaarden van onze vereniging en dit trachten we mee te geven aan spelers, medewerkers, supporters.

 

Geslacht, leeftijd of afkomst

We staan erop dat in onze club niemand mag gediscrimineerd worden. Daarom hebben we ook de Panathon-verklaring over de ethiek in de jeugdsport ondertekend.

Iedereen is welkom in onze club, jong en oud: vanaf 5 jaar mag men zich bij onze club aansluiten.

Ook hebben we verschillende spelers met een niet-Belgische identiteit.

We passen in onze club de instap van ‘de lage drempel’ toe.

We willen dat iedere speler zich snel thuis voelt en zich zo beter kan ontwikkelen als voetballer.

We wensen het lidgeld zo democratisch mogelijk te houden om zoveel mogelijk spelers aan hun trekken te laten komen. Daarvoor worden verschillende activiteiten georganiseerd en kunnen we rekenen op de hulp van vele vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze club. Zij zijn onmisbaar.

 

Jeugdbeleid

De club wil een verantwoord jeugdbeleid voeren waarbij niet alleen het resultaat voorop staat, maar eveneens de opvoeding en opleiding centraal staan.

Opleiden tot … is niet alleen louter een technische aangelegenheid, maar ook een opvoedkundige taak waarbij vooral aandacht moet geschonken worden aan groepsvorming (goede sfeer), plezier hebben en afspraken maken en afspraken nakomen.

We beogen een kwalitatieve opleiding voor alle spelers zowel wat betreft infrastructuur, aanbod en informatie. Het is de betrachting een degelijke jeugdwerking te hebben zowel op provinciaal als op gewestelijk niveau onder leiding van gediplomeerde trainers. Met de duidelijke doelstelling om vanuit de jeugd zoveel mogelijk doorstroming te krijgen naar de senioren.