Privacybeleid

KGS BREE-BEEK en GDPR (General Data Protection Regulation)

KGS Bree-Beek respecteert jouw privacy. In onze privacyverklaring willen wij je op een heldere, transparante, eenvoudige maar correcte manier informeren wanneer, waarom en hoe KGS Bree-Beek persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens waar  KGS Bree-Beek verantwoordelijke voor de verwerking is. Voor de verwerkingen waar KGS Bree-Beek enkel verwerker is ten behoeve van de KBVB of Voetbal Vlaanderen, verwijzen wij graag naar de privacyverklaring van KBVB en Voetbal Vlaanderen, te raadplegen op de respectievelijke websites.

Wie we zijn

Deze privacyverklaring gaat uit van KGS Bree-Beek VZW, stamnummer KBVB 7314 en ondernemingsnummer 0673 540 284 , gevestigd te  3960 Bree.
De gerechtigde correspondent is de contactpersoon van KGS Bree-Beek voor vragen omtrent jouw privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken

KGS Bree-Beek verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening als voetbalclub of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Zo verwerken wij volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum en –plaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Team
– Contactpersonen of ouders
– Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er
– Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider
– …

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

KGS Bree-Beek verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens over blessures en ongevallen tijdens het beoefenen van jouw sportieve activiteiten bij KGS Bree-Beek
– gegevens van personen jonger dan 13 jaar. Wanneer we deze gegevens verwerken via onze website, vragen we toestemming aan ouders of voogd. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de gerechtigde correspondent van de club, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KGS Bree-Beek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van  contractuele overeenkomsten ;
– Je te kunnen  bereiken ( telefonisch , via SMS of e-mail )indien  nodig ;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren ;
– Het publiceren van niet-gerichte foto’s op onze website of sociale kanalen (bv. sfeerfoto’s en  
  wedstrijdbeelden)
– Mits jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij gerichte foto’s publiceren op onze website of
  sociale kanalen
– KGS Bree-Beek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
– …

Geautomatiseerde besluitvorming

KGS Bree-Beek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KGS Bree-Beek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

– Voor- en achternaam: 10 jaar na ontslag
– Geboortedatum en -plaats: 10 jaar na ontslag
– Adresgegevens: 10 jaar na ontslag
– Telefoonnummer: 10 jaar na ontslag
– E-mailadres: 10 jaar na ontslag
– Team: 10 jaar na ontslag
– Contactpersonen of ouders: 10 jaar na ontslag
– Gegevens over jouw activiteiten als voetbal(st)er: 10 jaar na ontslag
– Gegevens over jouw diploma en activiteiten als trainer of opleider: 10 jaar na ontslag

Delen van persoonsgegevens met derden

KGS Bree-Beek verstrekt jouw gegevens niet aan derden .

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

KGS Bree-Beek gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KGS Bree-Beek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde club, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de gerechtigde correspondent van KGS Bree-Beek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je vragen om jezelf voldoende te identificeren, dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, en niet later dan binnen 30 dagen, op jouw verzoek. KGS Bree-Beek wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

KGS Bree-Beek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de gerechtigde correspondent van KGS Bree-Beek.
( zie www.kgsbree-beek.be)